Dofinansowanie do samochodu elektrycznego 2022

1 czerwca, 2022

Program „Mój elektryk”

Dofinansowanie do samochodów elektrycznych

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu samochodów/leasingu samochodów elektrycznych pojazdów zeroemisyjnych.

Dzięki programowi „Mój elektryk” dofinansowanie zakupu pojazdów wyniesie nawet 70 000 zł dopłaty w przypadku zakupu pojazdu kategorii N (kategoria N: Pojazdy do przewozu ładunku o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony). Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Czas trwania programu „Mój Elektryk” planowany jest na lata 2021-2025. Wnioski o dofinansowanie do pojazdów elektrycznych przyjmowane będą do wyczerpania środków lub 31 grudnia 2025 r. (wszystkie płatności zostaną dokonane do końca czerwca 2026 r.). Cały proces przyznawania dotacji będzie odbywał się w formie online. Budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 % zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji.

Kategorie pojazdów objęte dofinansowaniem zakupu samochodu elektrycznego:

 • M1- nawet do 27 000 zł
 • N1-maksymalnie 70 000 zł
 • L1e-L7e – od 4 000 zł

Do kogo skierowany jest program „Mój Elektryk”?

Program dopłat otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych kupnem pojazdu elektrycznego. Należy mieć na uwadze odmienność przepisów dotyczących przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Co ważne, dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich, którzy kupili samochód elektryczny od 1 maja 2020r, sfinansowali go leasingiem i wpłacili opłatę wstępną.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego online wniosku o dofinansowanie samochodu elektrycznego w ramach programu “Mój elektryk” dołączyć należy:

 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj jego napędu;
 • skan/skany faktur zakupu nowego samochodu (wraz z fakturami zaliczkowymi);
 • pełny skan Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy);
 • pełny skan dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca;
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia;
 • pełny skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek
 • zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty;
 • oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy);
 • oświadczenia dla NFOŚiGW;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dotację oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (wtedy gdy wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).

Czy dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych w ramach programu obejmuje używane samochody elektryczne? Na chwilę obecną dofinansowanie nie obejmuje używanych samochodów elektrycznych. Jednakże jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości program dopłat będzie uwzględniał zakup elektrycznego samochodu lecz używanego 😉

Sprawdź szczegóły dofinansowania

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy