Dotacje dla gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie programu FEnIKS

16 czerwca, 2023

Zarządzanie systemami wodno-ściekowymi odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego i jakości życia. Jednak rozwój, modernizacja i utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowa jest kosztowne i często przekracza możliwości finansowe władz lokalnych oraz przedsiębiorstw wodociągowo-ściekowych. Niemniej jednak istnieją rozwiązania.

W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono programy wsparcia w postaci dotacji i pożyczek na gospodarkę wodno-ściekową. Dotacje te mają na celu wsparcie inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz poprawę wydajności, jakości i trwałości działań w tym obszarze.

NA POCZĄTKU KILKA SŁÓW O FEnIKSie

FEnIKS stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Budżet Programu to aż 24 mld EUR.

W zakresie gospodarki wodno- ściekowej głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej, zgodnie z założeniami zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi. Obecnie obowiązujący harmonogram naborów wniosków przewiduje uruchomienie w bieżącym roku wiele konkursów, dedykowanych zadaniom z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. W niniejszym artykule skupimy się w szczególności na jednym z nich, a dokładniej na Działaniu FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa.

WSPIERANIE DOSTĘPU DO WODY ORAZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOPODARKI …

…to główny cel szczegółowy programu FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa. W ramach Działania wspierane będą kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie inwestycje w miejscowościach liczących co najmniej 15 000 mieszkańców, które są wymienione w aktualnym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i organy administracji publicznej.

GŁÓWNE TYPY PROJEKTÓW, KTÓRE WSPIERANE SĄ W RAMACH FENX.01.03

Kwalifikowane będą zadania związane z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych, niezbędne do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację.

Oprócz tego kwalifikowane są dodatkowe zadania, mogące mieć charakter uzupełniający

Dodatkowymi zadaniami, jakie mogą być wsparte w ramach Projektu, które nie mają bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przez aglomerację zgodności z dyrektywą ściekową i mogą mieć charakter jedynie uzupełniający (do 20% wartości całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu) są:

  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi;
  • modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków
    i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację. Integralną część projektu mogą więc również stanowić działania związane z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, z zastrzeżeniem jednak, że wydatki na infrastrukturę do produkcji energii ze ścieków i osadów ściekowych na potrzeby inne niż własne wnioskodawcy lub operatora nie będą kwalifikowane;
  • wykorzystanie energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych

oraz zadania związane z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę, dotyczące:

  • ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych;
  • zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć,
  • uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
  • zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórnego wykorzystania wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno‐ściekową.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE RUSZA JUŻ WKRÓTCE

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wnioski o dofinansowanie w ramach FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa będą przyjmowane w terminie od 31 lipca 2023 roku do
30 września 2023 roku. Budżet konkursu to aż 800 mln zł.

Dofinansowanie dla projektu sięga 85% kosztów kwalifikowanych, co jest niewątpliwą zachętą do wnioskowania o wsparcie dla wszystkich potencjalnych Beneficjentów Programu.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy