Audyty

Audyty

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa oraz audyty efektywności energetycznej stanowią specjalistyczne opracowania, w których poddaje się analizie zużycie energii, stan techniczny urządzeń oraz jakość instalacji w danym przedsiębiorstwie. Ponadto w dokumencie formułuje się wytyczne, określające przedsięwzięcia potrzebne w celu zwiększenia efektywności energetycznej tychże urządzeń i instalacji. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zawiera również ocenę opłacalności planowanych inwestycji oraz obrazuje ich wpływ na oszczędność energii.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie pozwala dokładnie zidentyfikować obecne generatory strat energii i określić, jak aktualne rozwiązania wpływają na zużycie energii. Pomoc w tym zakresie obejmuje także propozycje nowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie zminimalizować zidentyfikowane na drodze analiz straty energii. Audyty energetyczne przedsiębiorstw skutecznie wspierają procesy obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pomagają określić priorytety w dążeniu do poprawy skuteczności tychże procesów.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa z PowerOn?

Wykonanie audyty energetycznego przedsiębiorstwa to decyzja, która może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • bezpłatne konsultacje,
 • przeprowadzenie przez wszystkie formalności,
 • pomoc w pozyskaniu dofinansowania,
 • wdrożenie nowych technologii,
 • doradztwo w obszarze prawa energetycznego i środowiskowego,
 • fachową obsługę – wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, m.in. kamery termowizyjne, analizatory, detektory, przepływomierze.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa główne zalety:

 • Identyfikacja obszarów nadmiernego zużycia energii,
 • Weryfikacja otoczenia prawnego przedsiębiorstwa,
 • Diagnoza nieaktywnych obszarów,
 • Podniesienie wskaźników rentowności inwestycji poprzez finansowanie zewnętrzne,
 • Określenie realnych możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Najczęściej zadawane pytania

Kogo dotyczą audyty energetyczne?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest obowiązkową procedurą dla dużych przedsiębiorstw. Obowiązek ten wszedł w życie w dniu 1 października 2016 r., zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Przepisy obligują do przeprowadzenia audytu energetycznego każdego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro;
 • suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Co oferuje PowerOn?

PowerOn oferuje Państwu profesjonalną pomoc w opracowaniu audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Nasi audytorzy przygotują dla Państwa, na podstawie otrzymanych materiałów oraz wizji lokalnej, atrakcyjną ofertę.

Z naszych doświadczeń wiemy, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces trwający od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy, dlatego zachęcamy, by nie zwlekać z decyzją i zgłosić się do nas już dziś!

Jakie obowiązki ma Przedsiębiorca w zakresie audytów energetycznych?

Do dodatkowych obowiązków dużych przedsiębiorstw, które wykonują audyty energetyczne przedsiębiorstwa, należą:

 • przechowanie danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat;
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania;
 • załączenie do zawiadomienia informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
 • zapłata kary za niedopełnienie obowiązku w terminie (maksymalnie do 5% obrotu firmy).

Jak wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

1. Zebranie danych dotyczących zużycia energii i profili obciążenia:

 • wykonanie niezbędnych pomiarów;
 • sieci elektroenergetycznej;
 • ultradźwiękowa detekcja nieszczelności referencyjnych fragmentów instalacji sprężonego powietrza;
 • pomiary referencyjnych fragmentów instalacji oświetlenia;
 • pomiary wybranych napędów;
 • zebranie możliwych do zidentyfikowania danych z istniejących systemów operacyjnych;
 • zdjęcie charakterystyk obciążenia dla energii elektrycznej.

2. Analiza i szczegółowy przegląd profili zużycia energii:

 • w budynkach;
 • w procesach produkcyjnych;
 • w instalacjach przemysłowych;
 • na transport;

3. Analiza efektywności użytkowania energii w obiekcie:

 • określenie i analiza charakterystyki poboru energii (odczyt danych z pamięci liczników rozliczeniowych — dedykowana sonda pomiarowa lub analiza danych pozyskanych od dostawcy)
 • analiza rzeczywistego poboru mocy czynnej na tle wielkości mocy umownej
 • analiza doboru mocy zamówionej i doboru taryfy;
 • identyfikacja przyczyn powstawania strat energii elektrycznej;
 • badanie termowizyjne rozdzielni
 • badanie termowizyjne transformatorów
 • analiza współczynnika mocy (cos φ)
 • analiza pracy transformatorów
 • pomiary obciążeń transformatorów
 • analiza pomiarów obciążeń transformatorów mocą czynną i bierną,
 • analiza strat energii w transformatorach odniesiona do czasu ich pracy (w roku) z badanym obciążeniem,

4. Stworzenie ogólnej charakterystyki energetycznej zakładu i wskazanie możliwych do wdrożenia modernizacji

 • analiza zawartych umów z dostawcami i sprzedawcami mediów;
 • analiza na podstawie danych finansowo-księgowych, kosztów ponoszonych dla stanu istniejącego;
 • wskazanie możliwych do wdrożenia modernizacji w kontekście Najlepszych Dostępnych Technologii (NDT)

5. Analiza celowości zastosowania alternatywnych/Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) — zastosowanie fotowoltaiki.
6. Analizy ekonomiczne dla proponowanych modernizacji:

 • analizy kosztowe cyklu życia (life-cycle cost analysis — LCCA);
 • proste okresy zwrotu nakładów (Simple Payback Periods — SPP);
 • analizy uwzględniające oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne
 • inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta
 • współczynniki SPBT, NPV oraz IRR

7. Analizy ekologiczne dla proponowanych modernizacji:

 • obliczenie efektu ekologicznego proponowanych modernizacji;
 • określenie emisji unikniętej tzn. wielkości redukcji emisji CO?

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej warto przeprowadzić w celu uzyskania oszczędności energetycznej w przedsiębiorstwie. Plan wykonania inwestycji zmierza do zmodernizowania systemu elektroenergetycznego, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma szansę na otrzymanie świadectwo efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” i osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Planujesz modernizację i chcesz pozyskać białe certyfikaty?
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Dlaczego warto wykonać audyt efektywności energetycznej z PowerOn?

Wykonanie audytu efektywności energetycznej to decyzja, która może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • bezpłatne konsultacje,
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej dotyczące pojedynczych maszyn oraz najbardziej skomplikowanych rozwiązań proefektywnościowych dla całych linii technologicznych,
 • wsparcie Klienta w procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów,
 • przeprowadzenie przez wszystkie formalności,
 • wdroż technologii umożliwiających otrzymanie białych certyfikatów.

Audyt efektywności energetycznej główne zalety:

 • Inwentaryzacja systemu grzewczego,
 • Ocena właściwości cieplnych obiektu,
 • Charakterystyka energetyczna obiektu,
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych,
 • Określenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację obiektu,
 • Ocena opłacalności każdej z proponowanych metod,
 • Wskazanie metod, które są optymalne dla audytowanego obiektu.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt  efektywności  energetycznej  to  opracowanie  zawierające  analizę  zużycia  energii oraz  określające  stan  techniczny  obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji,  a  także  ocenę  ich  opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Pojęcie wprowadzone zostało w Ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r. w związku z wprowadzanym systemem białych certyfikatów.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zaś to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwo efektywności energetycznej potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (10 TOE, około 116MWh) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 • modernizacja: oświetlenia, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • przebudowa lub remont budynków;
 • odzysk energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Jak wygląda audyt efektywności energetycznej?

 1. Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, które chcą Państwo dofinansować poprzez udział w systemie białych certyfikatów – Identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić np. w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 2.  Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
 3.  Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów.
 4.  Otrzymanie Świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż.
 5. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat).
 6. Informacja do URE po zakończeniu inwestycji i nadzór nad audytem powykonawczym ( w określonych sytuacjach).

Kto jest uprawniony do sporządzenia audytów efektywności energetycznej?

Ustawa o efektywności energetycznej reguluje, że osoba uprawniona do sporządzania audytów efektywności energetycznej, o której mowa w art. 25 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, uznaje się osobę, która do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskała co najmniej roczne doświadczenie w sporządzaniu audytów efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, potwierdzone wydanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na ich podstawie świadectwami efektywności energetycznej.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy