Pomiary i analiza jakości energii

Pomiary i analiza jakości energii

Zła jakość energii elektrycznej to ogromne koszty, zarówno po stronie odbiorcy, jak i dostawcy. Wykonujemy pomiary oraz analizy jakości energii elektrycznej. Masz kłopoty z jakością czy ciągłością zasilania? Może płacisz kary za energię bierną albo za przekroczenia mocy? Zamontowałeś instalację fotowoltaiczną a ilość kupowanej z sieci energii nie spadła? W ostatnim czasie dostajesz wyższe rachunki za energię elektryczną? Zamów profesjonalny audyt z dopasowaniem najlepszego rozwiązania problemu.

Dlaczego warto wykonać pomiary i analizę jakości energii z PowerOn?

Dokonanie pomiaru i analizy jakości energii może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • kompleksową analizę Twoich potrzeb,
 • rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań i budżetu,
 • kontrola parametrów jakości energii elektrycznej,
 • określenie przyczyn występujących powtarzających się usterek i awarii urządzeń,
 • dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz filtracja wyższych harmonicznych,
 • weryfikację źródeł zakłóceń oraz kierunku ich przepływu.

Pomiar i analiza jakości energii główne zalety:

 • Oszczędność energii,
 • Monitorowanie zużycia,
 • Bezpośrednia projekcja energii sygnału na płaszczyźnie czasowo-częstotliwościowej,
 • Archiwizacja danych uzyskanych z wielu punktów pomiarowych w bazie danych,
 • Tworzenie wskaźników do analizy zapadów i wzrostów napięcia.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda pomiar?

Przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej.

Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

PARAMETRY MIERZONE:

 • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć,
 • prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym,
 • cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo,
 • częstotliwość,
 • harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), współczynnik K dla transformatora,
 • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone) czterokwadrantowo, w każdej fazie i trójfazowo,
 • energia (czynna, bierna) czterokwadrantowo.

Czy ingerujemy w sieć?

Nie ingeruje się w sieć.

Czy musimy mieć zgodę energetyki?

Zgoda energetyki nie jest wymagana.

Jak rozpoznać problemy spowodowane złą jakości energii elektrycznej?

 •  uszkodzenie źródła światła,
 • awaria lub niewłaściwa praca urządzeń elektronicznych /energoelektronicznych,
 • dodatkowe opłaty za energię bierną,
 •  nagrzewanie lub uszkodzenia przewodów lub urządzeń pracujących w sieci,
 • problemy z układami pomiarowymi lub sterowania,
 • transformator generuje wysoki poziom hałasu,
 • uszkodzenie układów baterii kondensatorów (przepalanie kondensatorów, sklejanie styków w stycznikach).

Jak wygląda raport?

Samo zbieranie danych nie prowadzi do oszczędności energii. Jedynie działania podejmowane na podstawie zebranych danych, mogą przynieść firmie oszczędności.

Tylko działania przeprowadzane na podstawie zebranych danych, mogą przynieść firmie oszczędności.

 • Jedną z najważniejszych funkcji systemu monitorowania i kontroli zużycia jest zapobieganie nagłym wzrostom zużycia energii. Jeśli odczyt licznika nagle wzrasta, mimo że nie zmienił swojego trybu pracy, może to wskazywać np. pozostawienie włączonego ogrzewania lub odkręconego kranu z ciepłą wodą na noc.
 • Planowanie zużycia energii na przestrzeni czasu i rozważenie możliwych zmian (np. temperatury, liczby osób w pomieszczeniach, itp.) pozwala określić nietypowe sytuacje i nieoczekiwany wzrost zużycia. Ważne jest zidentyfikowanie wszystkich czynników wpływających na zużycie energii przed wyciągnięciem wniosków.
 • Jeżeli stwierdzisz nieoczekiwane podwyższone zużycie energii, np. poza godzinami pracy, sporządź listę działań mających na celu wyeliminowanie takich sytuacji. Dobrym rozwiązaniem może być: automatyczne wyłączanie komputerów w biurze na koniec każdego dnia lub zmiana ustawień programatora systemu ogrzewania.
 • Budynek biurowy charakteryzuje się „podstawowym zużyciem” energii, które ma miejsce nawet jeśli budynek nie jest użytkowany. Za podstawowe zużycie odpowiadają urządzenia, które muszą pracować stale, tj. lodówki, automaty do sprzedaży produktów chłodzonych, routery, serwery oraz zasobniki ciepłej wody. Inne czynniki często niepotrzebnie powiększają to zużycie, np. jeżeli na noc nie wyłączy się komputerów, zostawi włączone światła lub ogrzewanie.
 • Podstawowe zużycie można przedstawić na wykresie słupkowym, takim jak poniżej. Wskazuje ono, ile energii zużywa się poza godzinami pracy, np. w weekendy lub święta. Dane te można wykorzystać do zmniejszenia strat energii i do kontroli postępów w tym zakresie.

Krok 1: Dobór odpowiedniego analizatora sieci

Krok 2: Konfiguracja pomiarów

Krok 3: Instalacja analizatora

Krok 4: Zgrywanie danych

Krok 5: Analiza danych i raportowanie

Jak długo trwa pomiar?

Długość pomiaru zależna jest od rodzaju dokonywanej analizy, może trwać 30 minut a nawet do 2 tygodni. Ilość czasu zależna jest od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki jest wyznaczony podczas jej dokonywania.

Na jakim sprzęcie pracujecie?

Pomiary jakości napięcia wykonujemy na przyrządach (analizatory) pozwalającymi ocenić wielkości zaburzeń w napięciach i prądach w różnych punktach sieci zasilającej, w odniesieniu do wymagań norm.

W przypadku gdy dokonujemy pomiarów jakości energii elektrycznej na własny użytek wystarczy, że wykorzystamy analizator sieci w klasie S. Przyrządy w klasie tej możemy również wykorzystywać wówczas, gdy dokonujemy pomiarów pod kątem standardu IEE 519, który definiuje limity wyższych harmonicznych generowanych przez odbiorniki energii eklektycznej.

Jeśli zaś pomiaru dokonujemy tak, aby rozwiązać sprawę sporną z dostawcą energii elektrycznej wówczas musimy posłużyć się narzędziem w klasie A, czyli zgodnego z normą EN61000. Urządzenia tego rodzaju najczęściej mają możliwość implementowania limitów związanych z wartościami danych paramentów napięcia i prądu zgodnie z normą EN50160.

Wiele przyrządów umożliwia również wprowadzenie własnych limitów, które wprowadzać możemy bezpośrednio w analizatorze lub w oprogramowaniu konfiguracyjnym.

Zakres pomiarów obiektowych obejmuje:

 • wahania napięcia,
 • zapady i przepięcia napięcia,
 • odkształcenia napięcia,
 • asymetrię napięcia,
 • wskaźnik długookresowej uciążliwości
 • migotania światła,
 • częstotliwość sieciową.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy