Pierwsza aukcja dla odnawialnego wodoru ogłoszona

5 września, 2023

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą aukcję skierowaną do inwestorów, którzy planują produkcję wodoru przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. W marcu bieżącego roku przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili powołanie Europejskiego Banku Wodorowego, który ma służyć jako narzędzie finansowania inwestycji związanych z wytwarzaniem, transportem i konsumpcją zielonego wodoru, który jest produkowany przy użyciu czystej energii. Ponadto, Europejski Bank Wodorowy będzie pełnić rolę koordynatora, łącząc podaż i popyt na zielony wodór. To dodatkowe wsparcie ma na celu umożliwienie rozwijającemu się rynkowi czystego wodoru w Unii Europejskiej wykorzystania potencjału zielonego H2, zwłaszcza wtedy, gdy produkcja tego rodzaju wodoru nadal jest kosztowniejsza niż produkcja wodoru przy użyciu paliw kopalnych.

Aukcje dla wodoru

Jednym z kluczowych mechanizmów wspierających producentów czystego wodoru jest system aukcji, w którym zwycięzcy otrzymują subsydia na produkcję wodoru.

Komisja Europejska właśnie ogłosiła inauguracyjną aukcję wodorową, która odbędzie się 23 listopada tego roku. Budżet tej aukcji wynosi 800 mln euro, a inwestorzy planujący rozpoczęcie produkcji odnawialnego wodoru na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego państwa UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein) mogą składać wnioski o subsydia. Wsparcie zostanie udzielone w formie stałej premii ponad rynkową cenę wodoru i została ustalona maksymalna stawka premii na poziomie 4,5 euro za kilogram H2. Aukcja będzie działać na zasadzie „pay-as-bid”, co oznacza, że zwycięzcy otrzymają premię zgodnie z złożonymi ofertami.

Inwestorzy, którzy wygrają aukcję, będą mieli 5 lat na rozpoczęcie produkcji wodoru, przy czym muszą osiągnąć moc produkcyjną w 100% zgodną z mocą zgłoszoną w swojej ofercie aukcyjnej. Komisja Europejska określiła minimalną moc elektrolizera w ofercie aukcyjnej na poziomie 5 MW, ale nie wprowadziła maksymalnej mocy instalacji produkującej wodór. Jednak pojedyncza oferta nie może przeznaczyć więcej niż 1/3 całkowitego budżetu aukcji, czyli 266,7 mln euro.

Zwycięzcy aukcji, którzy zaoferują najniższe dopłaty, otrzymają prawo do subsydiowania produkcji wodoru przez okres 10 lat, a premia nie będzie korygowana w kolejnych latach o inflację.

Potrzebne przynajmniej 150 GW mocy w OZE

Aby zrealizować cel Unii Europejskiej polegający na zwiększeniu produkcji zielonego wodoru do 10 mln ton, Komisja Europejska szacuje, że konieczne będzie uruchomienie elektrolizerów o mocy wynoszącej od 80 do 100 GW. Osiągnięcie takiego poziomu produkcji wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii będzie wymagało wytworzenia około 150–201 GW energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Komisja zakłada, że osiągnięcie tego potencjału produkcji ekologicznego wodoru będzie wymagało inwestycji o łącznej wartości szacowanej na 335–471 mld euro, z czego 200–300 mld euro będzie przeznaczone na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Obecny popyt na wodór w Unii Europejskiej wynoszący około 8 mln ton jest głównie zaspokajany przez wodór produkowany z gazu naturalnego, co wiąże się z emisją CO2. Produkcja zielonego wodoru w Unii Europejskiej wynosi obecnie tylko około 0,3 mln ton i opiera się na elektrolizerach o łącznej mocy około 160 MW.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy