Korespondencja z URE

Korespondencja z URE

W imieniu naszych klientów obsługujemy korespondencję z Urzędem Regulacji Energetyki, która wynika z obowiązków statusu odbiorcy przemysłowego, producenta energii OZE i nie tylko. Działalność PowerOn oparta jest na długotrwałych relacjach z partnerami biznesowymi oraz efektywności procesowej. Oferujemy najwyższy standard obsługi energetycznej we wszystkich podejmowanych działaniach korespondencyjnych.

Dlaczego warto wybrać PowerOn jako przedstawiciela przed URE?

Wybranie Nas jako przedstawiciela przed URE, to decyzja, która może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • bezpłatne konsultacje,
 • pomoc w uzyskaniu koncesji/promesy na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań i budżetu,
 • doradztwo w obszarze prawa energetycznego,
 • pomoc w poprawie efektywności energetycznej,
 • monitorowanie sprawy,
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów.

Powierzenie obsługi korespondencji z URE, główne zalety:

 • Doradztwo w uzyskaniu większych korzyści,
 • Bieżące monitorowanie sprawy,
 • Ochrona interesów klienta.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest URE?

Zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest Urząd Regulacji Energetyki. A jest to organ centralnej administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest kontrola rynku energii (np. energii elektrycznej, paliwa gazowego, ciepła) w Polsce.

URE powstała w 1997 roku na mocy Ustawy Energetycznej. Urząd jest organem bezstronnym, dlatego Prezes nie powinien podejmować decyzji w oparciu o aktualną sytuację polityczną, ale powinien kierować się szeroko pojętym dobrem rynku energetyki.

Główną misją URE jest czuwanie nad liberalizacją rynku energii, wspieranie rozwoju konkurencji w sektorze oraz ograniczanie monopoli naturalnych. Prezes URE odpowiada również za zrównoważenie interesów obu stron transakcji: wytwórców i sprzedawców energii oraz odbiorców końcowych.

Jakie akty normatywne określają kompetencje URE?

Kompetencje prezesa URE wynikają z prawa energetycznego, natomiast część kompetencji wynika z innych ustaw, tj.:

 • odnawialnych źródłach energii (OZE),
 • efektywności energetycznej,
 • biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa,
 • paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
 • zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży,
 • mocy i energii elektrycznej,
 • statystyce publicznej,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Zadania prezesa URE

Obowiązki i uprawnienia prezesa URE związane są z polityką państwa w sferze energetycznej, tj. ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, pojęcie funkcjonowania rynku oraz wymagania wynikające z zobowiązania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny w celu osiągnięcia wyznaczonego przez ustawodawcę celu, zmierzającego do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego wykorzystania i racjonalności paliw i energii, rozwój konkurencji , przeciwdziałanie negatywom monopoli naturalnych, poprzez uwzględnienie wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów rynków międzynarodowych poprzez równoważenie interesów spółek energetycznych oraz paliwowo-energetycznych.

Obecnie kompetencje Prezesa URE wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy