Miliard dofinansowania na innowacje ekologiczne

15 sierpnia, 2023

We wrześniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć nowy etap zgłoszeń do swojego priorytetowego programu pod nazwą „Innowacje dla Środowiska”. W ramach tego programu przewidziano środki w wysokości jednego miliarda złotych do rozdysponowania.

Warto przypomnieć, że wcześniejszy okres składania wniosków do tego programu miał miejsce w lutym i marcu tego roku i został już zakończony. Osoby składające wnioski, których koncepcje projektów otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, mają obecnie możliwość przystąpienia do uzupełnienia dokumentacji. W dalszym etapie procesu będą zobowiązane do przedstawienia bardziej szczegółowych wniosków dotyczących finansowania swoich planowanych działań.

Jaki jest cel programu?

Celem programu o nazwie „Innowacje dla Środowiska”, stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiGW), jest wspieranie rozwoju projektów sprzyjających ochronie środowiska. Program koncentruje się na wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie, w tym dążenia do neutralności klimatycznej, transformacji na rzecz zrównoważonej gospodarki i trwałego rozwoju.

NFOŚiGW podkreśla, że propozycje zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów muszą być zgodne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która obejmuje sześć celów związanych z ochroną środowiska:

  • łagodzenie zmian klimatu,
  • adaptację do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling),
  • zapobieganie i kontrolę zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochronę oraz odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

Dla kogo? Na co?

Dofinansowanie w programie „Innowacje dla Środowiska” mogą otrzymać przedsiębiorcy.

Wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia inwestycyjne o innowacyjnym charakterze, realizowane w już istniejącym lub nowo powstającym przedsiębiorstwie. Może to być na przykład zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów albo wdrożenie nowej lub udoskonalonej technologii w działalności przedsiębiorstwa, która posłuży poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych czy zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko. Te innowacyjne przedsięwzięcia powinny odznaczać się właściwościami wyróżniającymi je na tle stosowanych już na rynku rozwiązań.

Kiedy?

Nabór fiszek projektowych do programu odbędzie się w dniach 1 września –31 października 2023 roku.

Nabór i ocena wniosków przebiegnie w dwóch etapach:

  • etap I –  fiszka projektowa – ocena zgodnie z kryteriami preselekcji, określonymi w ust. 8.1 programu „Innowacje dla Środowiska”,
  • etap II – wniosek szczegółowy – dla wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskają pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji. Ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z kryteriami selekcji, określonymi w ust. 8.2 programu

Formy dofinansowania

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20 proc. (nie więcej niż o 10 mln złotych). Na dofinansowanie w drugim naborze przewidziano budżet w wysokości 1 mld zł.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy